Scroll Top

Проекти

 НП „Oптимизиране на вътрешната структура на персонала“

НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

ДГ „Дружба“ участва и е одобрен в националната програма “ Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ по Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Тази учебна година ДГ „Дружба“ участва в проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното образование“ и получи интерактивна дъска и късофокусен проектор.

За поредна година детска градина „Дружба “ се възползва от схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в детските градини, училища и центровете за специална образователна подкрепа по проект на Държавен фонд „Земеделие“. Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Основните цели на програмата са подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания, както и повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.

График за доставка по схема „Училищен плод“, „Училищно мляко“ и биологично произведен пчелен мед.

Детска градина „Дружба“ участва в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“