Scroll Top

Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Декларация за липса на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилника за създването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

2024г.

Покана за извънредно събрание на ОС на 14.03.2024г.

Протокол от извънредно събрание на ОС на 14.03.2024г.

Покана до Председателя на ОС за заседание на 20.03.2024г.

Покана до главния експерт на отдел Образование за заседание на 20.03.2024г.

Протокол от заседание на ОС от 20.03.2024г.

Заповед РД- 09- 480 от 05.04.2024г. за определяне на поименния състав на Обществения съвет към ДГ „Дружба“

Протокол от заседание на ОС на 08.04.2024г.

Покана до Председателя на ОС за заседание на Педагогическия съвет на 09.04.2024г.

Покана за заседание на ОС на 25.04.2024г.

Покана до главния експерт на отдел Образование за заседание на 25.04.2024г.

Протокол от заседание на ОС на 25.04.2024г.

Покана за заседание на ОС на 21.05. 2024г.

Протокол от проведено заседание на ОС на 21.05.2024г.

2023г.

Покана за свикване на заседание на Обществения съвет при ДГ „Дружба“– 05.04.2023г. от 18,00ч.

Покана до главния експерт на отдел Образование за свикване на събрание-05.04.2023г.

Протокол от 05.04.2023г. за проведено заседание на ОС към ДГ „Дружба“

Писмо до Председателя на ОС относно становище за изразходване на бюджета на ДГ за 2022г.

Становище на ОС за изразходване на бюджета на ДГ от 27.04.2023г.

Покана до членовете на ОС за заседание на 19.06.2023г.

Изх. писмо 180 от 16.06.2023г относно отчет на средствата събрани от продажба на билети за финалния концерт за учебната 2022/2023г.

2022г.

Покана за родителски срещи за избор на членове на Обществения съвет

Протокол от родителска среща на първа А гр. за избор на членове на ОС

Протокол от родителска среща на първа Б гр. за избор на членове на ОС

Протокол от родителска среща на втора А гр. за избор на членове на ОС

Протокол от родителска среща на втора Б гр. за избор на членове на ОС

Протокол от родителска среща на трета А гр. за избор на членове на ОС

Протокол от родителска среща на трета Б гр. за избор начленове на ОС

Протокол от родителска среща на четвърта А гр. за избор на членове на ОС

Протокол от родителска среща на четвърта Б гр. за избор на членове на ОС

Покана за избор на членове на Обществен съвет към ДГ „Дружба“- декември 2022– срещата ще се проведе на 21.12.2022г. от 17.30ч.

Протокол от родителска среща на 21.12.2022г. за избор на основни и резервни членове на ОС

Заповед РД- 09- 317 от 22.12.2022г. за определяне на поименния състав на Обществения съвет към ДГ „Дружба“

Списък на членовете на Обществения съвет при ДГ „Дружба “ считано от 22.12.2022г.