Scroll Top

Вътрешни документи

2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА
2022-2023 учебна година

2021-2022 учебна година

Актуализиран план за работа по БДП 2020-2021

Вътрешни правила за организация на работната заплата 2021г.

План за работа по БДП 2020-2021

График на провеждане на ситуациите по БДП 2020-2021

Годишен план за учебната 2020-2021 год.

Мерки за повичаване качеството на образованието

Седмично разпределение

Дневен режим

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи

Насоки за работа в ДГ „Дружба“ през новата учебна 2020-2021г.

Правила за осъществяване на допълнителните дейности в ДГ „Дружба“ през 2020-2021г. в условия на COVID 19

Правила за безопасност на децата в компютърната мрежа в ДГ и в интернет

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ „Дружба“

Правилник за дейността на ДГ  „Дружба“

Етичен кодекс 2020-2021г.

Насоки и правила за организиране на работата на детска градина „Дружба“ през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Правилник за дейността на ДГ „Дружба“

Стратегия за развитие на ДГ „Дружба“

Етичен кодекс

Правилник за пропусквателния режим

План за работа по безопастност на движението по пътищата

Програма за превенция на ранното напускане на деца

Административни услуги